วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6063 ลว 13 มี.ค.60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 310 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/217 ลว 14 มี.ค.60 (ทต.หนองใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 310 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/219 ลว.14 มี.ค. 60 โครงการคัดเลือกครุวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ (ประกาศมาแล้ว 310 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6063 ลว 13 มี.ค.60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6061 ลว 13 มี.ค.60 การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถานบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 1305 ลว 14 มี.ค.60 ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/3512 ลว 10 กพ.60 การจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/3513 ลว 10 ก.พ.60 การจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 50 ลว 13 มี.ค.60 จัดสัมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 1272 ลว 13 มี.ค.60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1