วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17864 ลว 26 ก.ค.60 เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 303 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17862 ลว 26 ก.ค.60 ขอเชิญร่วมมงาน EDUCA 2017 : the 10 th annual congress for teacher professional development : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 (ประกาศมาแล้ว 303 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 3785 ลว. 25 ก.ค. 60 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบระมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 304 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/537 ลว. 25 ก.ค. 60 มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" (ประกาศมาแล้ว 304 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3786 ลว. 25 ก.ค. 60 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" (ประกาศมาแล้ว 304 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 148 ลว 25 ก.ค.60 จัดสรรเงินรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายร 2560 (ประกาศมาแล้ว 305 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 147 ลว 25 ก.ค.60 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 305 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17705 ลว 25 ก.ค.60 (อ.พนัสนิคม) ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 305 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/534 ลว 25 ก.ค.60 ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดพิมพ์ หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ (ประกาศมาแล้ว 305 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17597 ลว 24 ก.ค.60 (คณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 305 วัน) ประเภท1