วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3822 ลว 27 ก.ค.60 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 299 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/18051 ลว 31 ก.ค.60 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 299 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/18053 ลว 31 ก.ค.60 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 299 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/540 ลว 27 ก.ค.60 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 299 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2560 ชบ 0023.541 ลว 31 ก.ค.60 โครงการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการสำหรับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 299 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2560 ชบ 0023.541 ลว 31 ก.ค.60 โครงการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการสำหรับสำนัก (ประกาศมาแล้ว 299 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/538 ลว 25 ก.ค.60 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 299 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3821 ลว 27 ก.ค.60 การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ประกาศมาแล้ว 303 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/17868 ลว 26 ก.ค.60 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ประกาศมาแล้ว 303 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3811 ลว 26 ก.ค.60 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ประกาศมาแล้ว 303 วัน) ประเภท1