วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 54 ลว 14 มี.ค.60 จัดทำภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 310 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6392 การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6398 ลว 16 มี.ค.60 ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และผลการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 และแจ้งกำหนดการเข้ารับรางวัล (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6396 ลว 16 มี.ค.60 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/6393 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 1326 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 1324 ลว 15 มี.ค.60 เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 1325 ลว 15 มี.ค.60 แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/223 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suffciency School : LSS)" (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6297 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTX 3000) ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 311 วัน) ประเภท1