วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6399 ลว 16 มี.ค.60 ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 305 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6691 ลว 20 มี.ค.60 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 305 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 60 ลว 17 มี.ค 60 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2554 (ประกาศมาแล้ว 305 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 1421 ลว 17 มี.ค.60 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 305 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6531 ลว 17 มี.ค.60 ประกาศผลการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 308 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6394 ลว 16 มี.ค.60 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 308 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/221 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) (ประกาศมาแล้ว 308 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6474 ลว 16 มี.ค.60 การปรับอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 308 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 50 ลว 13 มี.ค.60 จัดสัมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 308 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6535 ลว 17 มี.ค.60 การโอนเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 308 วัน) ประเภท1