วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 3937 ลว. 3 ส.ค. 60 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 296 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18425 ลว 3 ส.ค.60 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 296 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.1/18432 ลว 3 ส.ค.60 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 296 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18422 ลว 3 ส.ค.60 ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" (ประกาศมาแล้ว 296 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3921 ลว 2 ส.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกา่รจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 296 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3922 ลว 2 ส.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 296 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18371 ลว 2 ส.ค.60 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2558 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 296 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/550 ลว 2 ส.ค.60 (ทต.ห้วยใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 297 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18367 ลว 2 ส.ค.60 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 297 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18366 ลว 2 ส.ค.60 (นายอำเภอเมืองชลบุรี) ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 297 วัน) ประเภท1