วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 1272 ลว 13 มี.ค.60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 303 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 1478 การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 304 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6710 ลว 20 มี.ค.60 ลว 20 มี.ค.60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 304 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/233 ลว 21 มี.ค.60 การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 304 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6874 ลว 21 มี.ค.60 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 304 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6716 ลว 20 มี.ค.60 ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 304 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 1440 ลว 20 มี.ค.60 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 304 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6714 ลว 20 มี.ค.60 การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 304 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/ว 1439 ลว 20 มี.ค.60 รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 304 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/230 ลว 20 มี.ค.60 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสีชังให้เป็นสมาร์ทซิตี้ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 305 วัน) ประเภท1