วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18527 ลว. 4 ส.ค. 60 โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแจ้งจัดสรรค่าใช้จ่ายโครงการฯ (ประกาศมาแล้ว 295 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 161 ลว. 4 ส.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญนักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย บุคลากรในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ ที่มีองค์ความรู้หรือมีความพร้อมในการจัดการความรู้เพื่อการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ (ประกาศมาแล้ว 295 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/560 ลว. 4 ส.ค. 60 สรุปผลการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงการองค์กรภาครัฐ (ประกาศมาแล้ว 295 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/561 ลว. 4 ส.ค. 60 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 295 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18434 ลว. 4 ส.ค. 60 ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NiSPA) (ประกาศมาแล้ว 295 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 160 ลว. 4 ส.ค. 60 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2560 (ประกาศมาแล้ว 295 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/159 ลว. 4 ส.ค. 60 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี แจ้งว่าได้นำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 295 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18435 ลว. 3 ส.ค.60 การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ประกาศมาแล้ว 295 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2560 มท 0808.5/ว 30 ลว. 12 ก.ค. 60 ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 295 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/557 ลว. 3 ส.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสน้ับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 296 วัน) ประเภท1