วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7044 ลว 23 มี.ค.60 ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 299 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/247 ลว 23 มี.ค.60 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สูงอายุเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ (ประกาศมาแล้ว 299 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7041 ลว 23 มี.ค.60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 300 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/7035 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 300 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 1509 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/239 ประมวลผลการเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.ในแต่ละจังหวัด ที่มีการจัดทำข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ในระบบน้อยมาก ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานใน (e-LAAS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6959 ลว 22 มี.ค.60 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6957 ลว 22 มี.ค.60 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6958 ลว 22 มี.ค.60 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 1477 ลว 21 มี.ค.60 ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017. (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1