วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18858 ลว 8 ส.ค.60 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18966 ลว 8 ส.ค.60 การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/578 ลว 10 ส.ค.60 สื่อความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า 4 ภาษา (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/19030 ลว 10 ส.ค.60 การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/573 ลว 8 ส.ค.60 เร่งรัดติดตามแบบสอบถามยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว/3891 ลว. 1 ส.ค. 60 บัญชีนวัตกรรมไทย (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18964 ลว 9 ส.ค.60 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/18859 ลว 8 ส.ค.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 163 ลว 8 ส.ค.60 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/18849 ลว 8 ส.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1