วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 1583 ลว 24 มี.ค.60 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 298 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6537 ลว 17 มี.ค.60 ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/6537 ลว 17 มี.ค.60 ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7224 ลว 24 มี.ค.60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 1525 ลว 23 มี.ค.60 โครงการประชุงเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/7225 ลว 24 มี.ค.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 1582 ลว 24 มี.ค.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปาำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7228 ลว 24 มี.ค.60 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7226 ลว 24 มี.ค.60 ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7229 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 301 วัน) ประเภท1