วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7452 ลว 28 มี.ค.60 การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 298 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/9592 ลว 29 มี.ค.60 การแจกจ่ายหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 298 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7591 ลว 29 มี.ค.60 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 298 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/256 ลว 26 มี.ค.60 (อบต.บ่อกวางทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 298 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7448 ลว 28 มี.ค.60 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 299 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2560 ชบ 0023.2/7236 ลว 24 มี.ค.60 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 299 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/251 ลว 24 มี.ค.60 หนังสือ "ฉันรักในหลวง" สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (ฉบับพิเศษ) (ประกาศมาแล้ว 300 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7234 ลว 24 มี.ค.60 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ประกาศมาแล้ว 300 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/252 ลว 27 มี.ค.60 การพิจารณา (ร่าง) คำบรรยายลักษณะงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 300 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 62 ลว 23 มี.ค.60 พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 300 วัน) ประเภท1