วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/262 ลว 30 มี.ค.60 (อบต.หนองไผ่แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 293 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 592 ลว 7 ก.พ.60 การจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 293 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 1679 ลว 30 มี.ค.60 การจัดทำสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 293 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2560 ชบ 0023.1/7720 ลว 30 มี.ค.60 ขอส่งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง" (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 293 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2560 E-Plan ลว 30 มี.ค.60 แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ลงนามสัญญา" ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30/03/2560 (ประกาศมาแล้ว 294 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7719 ลว 30 มี.ค.60 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 294 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 1662 ลว 29 มี.ค.60 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 294 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/257 ลว 30 มี.ค.60 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์" ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 294 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 29 มี.ค.60 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 295 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 ชบ 0023.3/7450 ลว 28 มี.ค.60 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง (ประกาศมาแล้ว 295 วัน) ประเภท1