วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/7923 ลว 31 มี.ค.60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูล "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" (ประกาศมาแล้ว 288 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/7927 ลว 31 มี.ค.60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 288 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1743 ลว 3 เม.ย.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/276 ลว 3 เม.ย.60 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารเผยแพร่ส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/267 ลว 31 มี.ค.60 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/7922 ลว 31 มี.ค.60 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1707 ลว 31 มี.ค.60 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธาณูปโภค (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/7721 ลว 30 มี.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/7719 ลว 30 มี.ค.60 (ฉบบับแก้ไข) การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/265 ลว 30 มี.ค.60 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 289 วัน) ประเภท1