วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 เม.ย. 2560 ชบ 00234/ว 1455 ลว 20 มี.ค.60 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 288 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ชบ 0032/ว 1685 ลว 31 มี.ค.60 (จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี) ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8339 ลว 5 เม.ย.60 การประชุมคณะทำงานพัฒนาโปรแกรม และระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 74 ลว 5 เม.ย.60 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว1772 ลว 5 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 75 ลว 5 เม.ย.60 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อให้ข้าราชการ ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/283 ลว 5 เม.ย.60 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 ในข้อ 6 จุดรวบรวมขยะอันตรายฯ และข้อ ๗ หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8336 ลว 5 เม.ย.60 โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H (Head Heart Hand Health) (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 1755 ลว 4 เม.ย.60 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/281 ลว 5 เม.ย.60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 290 วัน) ประเภท1