วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/690 ลว 26 ก.ย.60 คณะกรรมมาธิการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการกำหนดอัตราภาษีตามร่างพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ในคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (ประกาศมาแล้ว 268 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2560 ชบ 0023.1/ว203 ลว 26 ก.ย.60 (ทถอ. ทุกอำเภอ) ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกระฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 268 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2560 ชบ 0023.1/688 ลว 26 ก.ย.60 (ทถอ. ทุกอำเภอ) ขอเชร่วมทำบุญทอดกระฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 268 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/23.50 ลว 25 ก.ย.60 ขอเชิญส่งครูเข้สรับการอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" (ประกาศมาแล้ว 268 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/23059 ลว 25 ก.ย.60 การติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 268 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว4968 ลว 26 ก.ย.60 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประกาศมาแล้ว 268 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/23048 ลว 25 ก.ย.60 แจ้งให้พิจารณาเร่งดำเนินการจัดส่งแบบสรุปหน้างบประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 269 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2560 ชบ 0023.1/687 ลว 25 ก.ย.60 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง (ประกาศมาแล้ว 269 วัน) ประเภท1
22 ก.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว4795 ลว 18 ก.ย.60 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 272 วัน) ประเภท1
22 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/686 ลว 21 ก.ย.60 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (ประกาศมาแล้ว 272 วัน) ประเภท1