วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1854 ลว 11 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 284 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8691 ลว 11 เม.ย.60 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 284 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8547 ลว 10 เม.ย.60 การรับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ชบ 0023.1/8545 ลว 10 เม.ย.60 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ชบ 0023.1/ว 76 ลว 10 เม.ย.60 ประชาสัมพันธ์วารสารทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออนไลน์ (DLA e-Magazine) (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ชบ 0023.1/ว 77 ลว 10 เม.ย.60 ประชาสัมพันธ์วารสารทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออนไลน์ (DLA e-Magazine) (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ชบ 0023.4/ว 1507 ลว 22 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปรามปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/292 ลว 10 เม.ย.60 การติดตามโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/289 ลว 7 เม.ย 60 ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับการสนับสนุนเก้าอี้สุขาสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
7 เม.ย. 2560 ชบ 0023.4/ว 1508 ลว 22 มี.ค.60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 288 วัน) ประเภท1