วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31527 ลว 26 ธ.ค.60 การบริหารขยะมูลฝอยพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31445 ลว 25 ธ.ค.60 การเปิดข้อมูลผู้มีสิทธืรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/3407 ลว 25 ธ.ค.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ จำนวน ๓ เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31408 ลว 25 ธ.ค.60 ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31449 ลว 25 ธ.ค.60 การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31292 ลว 22 ธ.ค.60 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31450 ลว 25 ธ.ค.60 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/891 ลว 25 ธ.ค.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/889 ลว 25 ธ.ค.60 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินงบกลาง (Matching Fund) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31410 ลว 25 ธ.ค.60 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑๓๑) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1