วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8697 ลว 11 เม.ย.60 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/297 ลว 11 เม.ย.60 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/300 ลว 11 เม.ย.60 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8695 ลว 11 เม.ย.60 การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/296 ลว 11 เม.ย.60 (อบต.คลองพลู) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/295 ลว 11 เม.ย.60 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/8693 ลว 11 เม.ย.60 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.1/ว 79 ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารและท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1829 ลว 10 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1853 ลว 11 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 285 วัน) ประเภท1