วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1895 ลว 12 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 280 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1904 ลว 12 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 280 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1894 ลว 12 เม.ย.60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 280 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8938 ลว 12 เม.ย.60 การจัดการวันสูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 280 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8936 ลว 12 เม.ย.60 การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 280 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 78 ลว 11 เม.ย.60 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2560 ค่าธรรมเนียมป่าไม้ (ประกาศมาแล้ว 280 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1903 ลว 12 เม.ย.60 การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 280 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8896 ลว 12 เม.ย.60 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนภารกิจจามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 280 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/8783 ลว 11 เม.ย.60 การรณรงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ประกาศมาแล้ว 280 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/298 ลว 11 เม.ย.60 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกรานต์ ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 281 วัน) ประเภท1