วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/310 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) (ประกาศมาแล้ว 274 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1967 ลว 20 เม.ย.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 274 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 1950 ลว 19 เม.ย.60 การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 274 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 1950 ลว 19 เม.ย.60 การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 274 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1968 ลว 20 เม.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 274 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1966 ลว 20 เม.ย.60 การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (ประกาศมาแล้ว 274 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/308 ลว 19 เม.ย.60 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 274 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/9150 ลว 19 เม.ย.60 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 275 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1920 ลว 18 เม.ย.60 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญยัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 275 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 1919 ลว 18 เม.ย.60 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ประกาศมาแล้ว 275 วัน) ประเภท1