วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22088 ลว 13 ก.ย.60 การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 254 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 4728 ลว 14 ก.ย.60 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 254 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 4708 ลว 13 ก.ย.60 ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 254 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22105 ลว 13 ก.ย.60 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 254 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว4710 ลว 13 ก.ย. 60 การโอนเงินภาษีฒุลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 254 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22106 ลว 13 ก.ย.60 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 254 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2560 ชบ 0023.4/ว192 ลว 13 ก.ย.60 จัดทำแผนผังขั้นตอนกระบวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประกาศมาแล้ว 254 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/667 ลว 13 ก.ย.60 ลงโทษไล่ออกพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน (นางชัชชญา โชติชวลัน) และสำนักงาน จ.ส.ท. ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลอื่นไปปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอินแทน (ประกาศมาแล้ว 254 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21970 ลว 12 ก.ย.60 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " ครูสดุดี " ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 254 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/22145 ลว 14 ก.ย. 60 ขอความร่่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (ประกาศมาแล้ว 254 วัน) ประเภท1