วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/326 ลว. 26 เม.ย. 60 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายละเอียดโครงการ ประมาณราคาค่าใช้จ่าย (ปร.4 และ ปร.5) และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 2 ชุด (ประกาศมาแล้ว 268 วัน) ประเภท1
27 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 81 ลว. 26 เม.ย. 60 การกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินและการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ประกาศมาแล้ว 268 วัน) ประเภท1
27 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/9884 ลว.26 เม.ย. 60 การติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 268 วัน) ประเภท1
27 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 327 ลว.26 เม.ย. 60 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 268 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว 2111 ลว. 25 เม.ย. 60 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกค์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 269 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2560 ชบ 0023.2/ ว 2082 ลว. 24 เม.ย. 60 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. (อบจ.ชลบุรี และ เมืองพัทยา) (ประกาศมาแล้ว 269 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายละเอียดโครงการ ประมาณราคาค่าใช้จ่าย (ปร.๔ และ ปร.๕) และแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒ ชุด (ประกาศมาแล้ว 270 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 80 จัดเก็บรายได้และนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศมาแล้ว 270 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2560 ชบ 0023.3/317 แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (มฝ.2) (ประกาศมาแล้ว 270 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ชบ 0023.5/9624 ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 271 วัน) ประเภท1