วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/346 ลว 3 พ.ค.60 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 261 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/347 ลว 3 พ.ค.60 (ทต.คลองตำหรุ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 261 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/348 ลว 3 พ.ค.60 แบบสำรวจเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 261 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/340 ลว 3 พ.ค.60 แจกคู่มือกำจัดลูกน้ำยุงลายก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ (ประกาศมาแล้ว 261 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 2239 ลว. 3 พ.ค. 60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่อมตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 262 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/343 ลว. 3 พ.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (อบต.ห้างสูง) (ประกาศมาแล้ว 262 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/342 ลว. 3 พ.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (อบต.นาวังหิน) (ประกาศมาแล้ว 262 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/341 ลว. 3 พ.ค.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 262 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/345 ลว. 3 พ.ค. 60 การรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานของโรงงานยาสูบกระทรวงการคคลัง (ประกาศมาแล้ว 262 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10436 ลว. 3 พ.ค. 60 การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 262 วัน) ประเภท1