วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31649 ลว 27 ธ.ค.60 การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว6833 ลว 27 ธ.ค.60 แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การยริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว6834 ลว 27 ธ.ค.60 การโอนภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/905 ลว 27 ธ.ค.60 การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/904 ลว 27 ธ.ค.60 ประชาสัมพันธ์โครงการแนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31535 ลว 26 ธ.ค.60 ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ " ภาษีไปไหน" (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31533 ลว 26 ธ.ค.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามแนวทาง Thinking school (เพิ่มเติมรุ่น ๕ - ๖) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/31537 ลว 26 ธ.ค.60 การฝึกอบรมอาสาสมคัรพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว292 ลว 26 ธ.ค.60 การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารสาธารณะกระทรวงการคลัง (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2560 ชบ 0023.3/902 ลว 26 ธ.ค.60 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1