วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10718 ลว 5 พ.ค.60 การดำเนินงานโครงการตามนโยบายจังหวัด เพื่อพิจารณาเสนอขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 255 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10708 ลว 5 พ.ค.60 การดำเนินงานโครงการจัดการชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 255 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10712 ลว 5 พ.ค.60 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 255 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/339 ลว 1 พ.ค.60 ( สถ - อปท.) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 255 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10424 ลว 3 พ.ค.60 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 255 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 92 สนง.อุตสาหกรรมแจ้งว่า ได้จัดสรรเงินรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 ตั้งวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 258 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10712 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 258 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/349 ลว. 4 พ.ค. 60 โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130) (ประกาศมาแล้ว 258 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/350 ลว. 4 พ.ค. 60 กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 258 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/10550 ลว. 4 พ.ค. 60 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 258 วัน) ประเภท1