วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/11292 ลว. 17 พ.ค. 60 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 248 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 2412 ลว. 16 พ.ค. 60 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 248 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11247 ลว 16 พ.ค.60 การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 248 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11246 ลว. 16 พ.ค. 60 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2559" (ประกาศมาแล้ว 248 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/378 ลว. 16 พ.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ทม.ชลบุรี) (ประกาศมาแล้ว 249 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/373 ลว. 16 พ.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อบจ.ชบ.) (ประกาศมาแล้ว 249 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 98 ลว. 15 พ.ค. 60 การแก้ไขแบบฟอร์มคำจอกู้เงินสามัญ (ประกาศมาแล้ว 249 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11087 ลว 15 พ.ค.60 การเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 249 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 97 ลว 15 พ.ค.60 เร่งรัดการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการเพิ่มค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 250 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 96 ลว 15 พ.ค.60 การตรวจสอบเอกสารการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินพนักงานเทศบาล พนักงานครู และการเพิ่มค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 250 วัน) ประเภท1