วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11626 ลว 19 พ.ค.59 ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 245 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11480 ลว 18 พ.ค.60 (ระหว่างลงนาม) การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Locel Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 245 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11478 ลว 18 พ.ค.60 รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 245 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 100 ลว. 18 พ.ค. 60 การตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) (ประกาศมาแล้ว 245 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 95 ลว 9 พ.ค.60 แจ้งยอดรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินอุดหนุนทั่วไป) (ประกาศมาแล้ว 246 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11477 ลว 18 พ.ค.60 ขอแจ้งผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 246 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11296 ลว 17 พ.ค.60 แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 247 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/11293 ลว 17 พ.ค.60 แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 247 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 99 ลว 16 พ.ค.60 การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 247 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5ว/2425 ลว 17 พ.ค.60 การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 247 วัน) ประเภท1