วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5576 ลว 25 ต.ค.60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 239 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5591 ลว 25 ต.ค.60 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 239 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5592 ลว 25 ต.ค.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 239 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว232 ลว 25 ต.ค.60 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น (ประกาศมาแล้ว 239 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว233 ลว 25 ต.ค.60 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ประกาศมาแล้ว 239 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว5542 ลว 24 ต.ค.60 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 239 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/25624 ลว 20 ต.ค. 60 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 240 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/755 ลว 24 ต.ค.60 เร่งรัดรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว (ประกาศมาแล้ว 240 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/25636 ลว 20 ต.ค.60 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 240 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2560 ชบ 0023.4/25621 ลว 20 ต.ค.60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 244 วัน) ประเภท1