วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/23677 ลว 29 ก.ย.60 ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 234 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/24082 ลว 3 ต.ค.60 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2560 ชบ 0023.1/721 ลว 3 ต.ค.60 ให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ได้อย่างพร้อมเพียงกัน (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/23437 ลว 27 ก.ย.60 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5101 ลว 29 ก.ย. 60 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/23988 ลว. 2 ต.ค.6 0 การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต, การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 236 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 5100 ลว. 29 ก.ย. 60 ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 236 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 5093 ลว. 29 ก.ย. 60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 236 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 210 ลว. 29 ก.ย. 60 การอนุมัติแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) (ประกาศมาแล้ว 236 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 211 ลว. 29 ก.ย. 60 การอนุมัติแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) (ประกาศมาแล้ว 236 วัน) ประเภท1