วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 103 ลว 24 พ.ค.60 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 2648 ลว 29 พ.ค.60 การแจกจ่ายคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 2647 ลว 29 พ.ค.60 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 - 15 (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/393 ลว 26 พ.ค.60 ขอเชิญร่วมงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco : a threat to development) " (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 e-Plan ( ปีงบฯ 2560 ) การนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การเบิกจ่าย" ปีงบฯ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 29/05/60) (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/392 ลว 26 พ.ค.60 โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 2586 ลว 25 พ.ค.60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญยัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนเมษายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/12383 ลว 25 พ.ค.60 แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/12381 ลว 25 พ.ค.60 การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ (ประกาศมาแล้ว 238 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/12382 ลว 25 พ.ค.60 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง (ประกาศมาแล้ว 238 วัน) ประเภท1