วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 108 ลว 30 พ.ค.60 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2560 (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/12701 ลว 30 พ.ค.60 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/12701 ลว 30 พ.ค.60 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ชบ 0023.1/402 ลว 30พ.ค.60 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปไต้หวัน (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/12569 ลว 29 พ.ค.60 การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/12535 ลว 29 พ.ค.60 (นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ) แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 2661 ลว 29 พ.ค.60 การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 236 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 2660 ลว 29 พ.ค.60 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดิอนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 และประจำเดือนมีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 236 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 2659 ลว 29 พ.ค.60 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย (ประกาศมาแล้ว 236 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 106 ลว 29 พ.ค.60 การโอนเงินฝากคลังจังหวัดชลบุรีภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ที่ได้จัดเก็บและโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ประจำเดือน เมษายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 236 วัน) ประเภท1