วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว 2694 ลว 31 พ.ค.60 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศมาแล้ว 233 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 2693 ลว 30 พ.ค.60 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กทม. เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล สุขาภิบาล อบต.อื่น หรือ สภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 233 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 2663 ลว 29 พ.ค.60 อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ประกาศมาแล้ว 233 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/12698 ลว 30 พ.ค.60 ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก (ประกาศมาแล้ว 233 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2560 ชบ 0023.3/394 ลว. 26 พ.ค. 60 เร่งรัดรายงานข้อมูลโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2555 - 2560 (ประกาศมาแล้ว 234 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 2658 ลว 29 พ.ค.60 การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีต้นเหตุผลความจำเป็น (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 2691 ลว 30 พ.ค.60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ืให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/12700 ลว 30 พ.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 2662 ลว 29 พ.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 2692 ลว 30 พ.ค.60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 235 วัน) ประเภท1