วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ก.พ. 2554 ด่วนมาก ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๔๙๖ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ประกาศมาแล้ว 2690 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๔๙๗ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2690 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๐๓ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕ "ร้อยละของทต. และอบต. ต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 2690 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 37 เรื่อง แจ้ง อปท. ทุกแห่งจัดทำข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (e-GP) (ประกาศมาแล้ว 2690 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๓ เรื่อง ชบ0037.3/133 ล.ว. 8 ก.พ. 54 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพือให้เกิดความชัดเจนในกรณีการอุดหนุนเงินของ อปท. ที่ส่งลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมชุมชุมลุกเสือ (ประกาศมาแล้ว 2691 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๒ เรื่อง ชบ0037.2/132 ล.ว. 8 ก.พ. 54 เรื่อง แนวทางการข้างพนักงานตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 2691 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 33 เรื่อง แจ้งการโอนเงินงปม.รายจ่ายวันที่ 7 ก.พ. 54 (ประกาศมาแล้ว 2691 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๘ เรื่อง ชบ0037.1/128 ล.ว. 7 ก.พ. 54 อบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2692 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๓๗๓ เรื่อง ชบ0037.2/2373 ล.ว. 4 ก.พ. 54 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง "กองทุนครูของแผนดิน" (ประกาศมาแล้ว 2695 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๒๐๓ เรื่อง . ๓ ก.พ. ๕๔ การปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดตามข้อสั่งการของ มท. ๑ (ประกาศมาแล้ว 2695 วัน) ประเภท1