วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/12804 ลว 31 พ.ค.60 ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก (ประกาศมาแล้ว 232 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/414 จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 232 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/12898 การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญญาปัจจัยเสี่ยง (ประกาศมาแล้ว 232 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 2735 การป้องกันและป้องปราบมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 233 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.1/12892 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ประกาศมาแล้ว 233 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/399 แก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 233 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/12800 แก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 233 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/12803 การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 233 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/12893 ลว. 1 มิ.ย. 60 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 233 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/12699 ลว 30 พ.ค.60 พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 233 วัน) ประเภท1