วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 50 เรื่อง แจ้ง อปท. ตรวจสอบสถานะการคลัง และเมื่อมีงปม.เพียงพอให้จัดส่งเงินโครงการศูนย์ส่งเสริมฯให้สนง.สถ.จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2683 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๕๕ เรื่อง . ๑๔ ก.พ. ๕๔ ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่นา หรือบ่อดินเก่าหรือบริเวณที่มีการขุดหน้าดินฯ (ประกาศมาแล้ว 2684 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๕๗ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2684 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๖๒ เรื่อง . ๑๔ ก.พ. ๕๔ ร่างประกาศผู้อำนวยการทางห (ประกาศมาแล้ว 2684 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๖๑ เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน (ประกาศมาแล้ว 2684 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา (ประกาศมาแล้ว 2684 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๖๐ เรื่อง ชบ0037.3/2860 ล.ว. 14 ก.พ. 54 เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2554 (ประกาศมาแล้ว 2685 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๔๖ เรื่อง ชบ0037.1/ว46 ล.ว. 14 ก.พ. 54 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศด้านเอกลักของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ 70 (ประกาศมาแล้ว 2685 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑ / ๖๕๓ เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑ / ๖๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๔ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 2685 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๔๗ เรื่อง พบการปนเปื้อนไดออกซินในอาหารสัตว์ประเภทไขมันพืช สำหรับหมูและสัตว์ปีกในประเทศเยอรมัน (ประกาศมาแล้ว 2687 วัน) ประเภท1