วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๖๔ เรื่อง ดำเนินการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2682 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๓/ว๕๓ เรื่อง แก้ไขข้อความในโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" (ประกาศมาแล้ว 2682 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๔๓๓ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" (ประกาศมาแล้ว 2682 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๓/๗๕๘ ล.ว. ๑๖ มี.ค. ๕๔ เรื่อง ดำเนินการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. รอบที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2682 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๑๗๙ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2682 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๓๑๘๔ เรื่อง ชบ0037.4/3184 ล.ว. 16 ก.พ. 54 เรื่อง หารือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เรื่อง การเข้าชื่อและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกฯ (ประกาศมาแล้ว 2683 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๖๙ เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๖๙ ๑๖ ก.พ. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2683 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๑๘๐ เรื่อง ชบ0037.3/3180 ล.ว. 16 ก.พ. 54 เรื่อง การประขุมชี้แจงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2557) (ประกาศมาแล้ว 2683 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว 47 เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ประกาศมาแล้ว 2683 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2554 ชบ 0037.5/ว48 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ (ประกาศมาแล้ว 2683 วัน) ประเภท1