วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13205 ลว. 6 มิ.ย. 60 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13206 ลว. 6 มิ.ย. 60 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/426 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.4/13176 ลว 6 มิ.ย.60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/423 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13173 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13175 ลว 6 มิ.ย.60 การตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2560 e-Plan ปีงบประมาณ 2561 เร่งรัดการนำเข้ามูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผน 4 ปี โดยให้ถึงขั้นตอนการอนุมัติแผน ในระบบ e-Plan ปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 05/06/60) (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/417 ลว 1 มิ.ย.60 แจ้งกำหนดการเข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 228 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2560 e-Plan ปีงบประมาณ 2561 การนำเข้ามูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผน 4 ปี โดยให้ถึงขั้นตอนการอนุมัติแผน ในระบบ e-Plan ปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 231 วัน) ประเภท1