วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24465 ลว 6 ต.ค.60 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/736 ลว 10 ต.ค.60 ชี้เเจงปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5321 ลว 11 ต.ค.60 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อ.ส.) (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5322 ลว 11 ต.ค.60 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนรวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/24707 ลว 10 ต.ค.60 การติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/735 ลว 10 ต.ค.60 การนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24709 ลว 10 ต.ค.60 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว5287 ลว 10 ต.ค.60 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24710 ลว 10 ต.ค.60 การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 228 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 5286 ลว 10 ต.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ , ๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 228 วัน) ประเภท1