วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 พ.ค. 2561 ชบ 0023.5/394 ลว 25 พ.ค.61 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2561 ชบ 0023.1/13143 ลว 28 พ.ค.61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน " เจ้าพระ ป่าสัก ลพบุรี Expo ๒๐๑๘" (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2561 ชบ 0023.1/13145 ลว 28 พ.ค.61 การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรืการให้บริหารของหน่อยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2561 ชบ 0023.4/ว2657 ลว 25 พ.ค.61 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2561 ชบ 0023.3/13149 ลว 28 พ.ค.61 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2561 ชบ 0023.3/397 ลว 25 พ.ค.61 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาคตะวันออก (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2561 ชบ 0023.5/12881 ลว 25 พ.ค.61 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๓ เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2561 ชบ 0023.1/ว90 ลว 25 พ.ค.61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2561 ชบ 0023.3/396 ลว 25 พ.ค.61 โครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2561 ชบ 0023.3/395 ลว 25 พ.ค.61 รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒุิเป็นกรรมการนโยบายและยุทศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม และด้านสุขภาพอนามัย (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1