วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 2782 ลว.6 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 16-20 (ประกาศมาแล้ว 225 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.1/430 ลว. 8 มิ.ย. 60 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ประกาศมาแล้ว 226 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13256 ลว 7 มิ.ย.60 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (ประกาศมาแล้ว 226 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13255 ลว. 7 มิ.ย. 60 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 226 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/428 ลว 6 มิ.ย.60 การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 226 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/427 ลว 6 มิ.ย.60 การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 226 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ ว 2783 ลว. 6 มิ.ย. 60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 2809 ลว. 7 มิ.ย. 60 การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13241 ลว. 6 มิ.ย. 60 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 113 ลว. 6 มิ.ย. 60 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ (ประกาศมาแล้ว 227 วัน) ประเภท1