วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๗ เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๗ เรื่อง ขอทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่นาฯของอปท. (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๗๓๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบรรฯรัษ์ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๘๒ เรื่อง ชบ0037.3/682 ล.ว. เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักเรียน (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗๓ / ๗๒๙๙ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๗๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๓ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๙๖ เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลเครื่องสูบน้ำ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/ ว ๒๑๓๙ เรื่อง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว๒๘๒๑ เรื่อง เร่งรัดการรติดตามและรายงานผลการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/ ว๓๘ เรื่อง ชบ 0037.3/ ว38 ข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1