วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/ว๗๗ เรื่อง การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประกาศมาแล้ว 2600 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๗๔๙ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2600 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2554 ชบ 0037.5/ว 74 เรื่อง ขอระงับการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. เพื่อนำมาบริหารศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและพัฒนา อปท. (ประกาศมาแล้ว 2603 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๕/ว๗๕ เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2603 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๗๖ เรื่อง ชบ๐๐๓๗.๕/ว๗๖ ลง. ๖ พ.ค. ๕๔ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่องค์กรปกครรองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2604 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๑๒ เรื่อง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2605 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/๓๐๗ เรื่อง จัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนในเทศบาลนครแหลมฉบัง (ประกาศมาแล้ว 2605 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/๓๐๕ เรื่อง จัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 2605 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๓๑๑ เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2605 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๒/ว๗๓ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2605 วัน) ประเภท1