วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๘๒๗ เรื่อง ขอทราบผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๒๔ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจ.ชบ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔ เรื่อง ด่วนมาก ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔ เรื่อง ขอเชิญ อปท.สัมมนาระดับชาติชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๓๙ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๓๙แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๘๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย:ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง"เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ ๑๒๐ ปี (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/ ๑๗๙๘๑ เรื่อง ขอเชิญซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภค (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๙๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๘๙๔ เรื่อง ชบ0037.3/20894 เรื่อง โครงการปฏิบัติการสอนผู้ดูแลเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของสถานศึกษา สำหรับหัวหน้ากลุ่มท้องถิ่นจังหวัด และผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๗๙๓ เรื่อง . ๒ ธ.ค.๕๓ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์พ.ศ.๒๕๔๘ฯ ของอบต.องค์รักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการจัดสมัชชาองค์อปท.เพื่อการปฏิรูประดับพื้นที่ปี ๒๕๕๕:ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1