วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๗ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๗ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นที่เอเซีย-แปซิฟิค (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๗ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๙ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นที่เอเซีย-แปซิฟิค (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๐๓ เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๐๓ เรื่อง โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๑๘๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๙๙ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ และการประชุมทางวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๔๓ เรื่อง .๑๓๒๔๓ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๘๓ เรื่อง โครงการเฝ้่าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๘๓๕ เรื่อง การสนับสนุนการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๖๖๑ เรื่อง การรายงานบัญชีเงินเดือนที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครู (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๖๖๒ เรื่อง การรายงานบัญชีเงินเดือนที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครู (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1