วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๓๓๙ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งผลงานการประกวดงานเขียนและภาพวาดในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๐ เรื่อง การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๙ เรื่อง การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๓ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๒ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี๒๕๕๖(อบจ.ชลบุรี) (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๖๙๖ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๖๙๖ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LAX GIS) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๒๐ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1