วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๖๐ เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๖๐ เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 737110 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ ว ๔๑ เรื่อง . เปลี่ยนแปลงกำหนดการงานกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 737110 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๑๔๑ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (๑ เม.ย. ๕๕) (ประกาศมาแล้ว 737110 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ ว ๒๑๓๘ เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 737110 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๐๒๔๕ เรื่อง ที่ ชบ 0037.1/ว 20245 เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง "โอกาสการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีพลังงาน ฯ (ประกาศมาแล้ว 737110 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๖๓ เรื่อง จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 737110 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๖๘ เรื่อง ขอความร่วมมือใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ประกาศมาแล้ว 737110 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๙๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 737110 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗๑/ ๖๑๔ เรื่อง การแบ่งโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 737110 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๕๓๔๕ เรื่อง การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (ประกาศมาแล้ว 737110 วัน) ประเภท1