วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 มิ.ย. 2560 e-Plan เร่งรัดการนำเข้ามูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผน 4 ปี โดยให้ถึงขั้นตอนการอนุมัติแผน ในระบบ e-Plan ปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 222 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/13528 ลว 9 มิ.ย.60 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 222 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 2891 ลว 9 มิ.ย.60 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 222 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 2885 ลว 9 มิ.ย.60 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 222 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว 2892 ลว 9 มิ.ย.60 การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 222 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/433 ลว. 9 มิ.ย. 60 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ประกาศมาแล้ว 225 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.1/13517 ลว. 9 มิ.ย. 60 การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (ประกาศมาแล้ว 225 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว 2886 ลว. 9 มิ.ย. 60 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : ccis) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 225 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/13527 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 225 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/431 ลว. 8 มิ.ย. 60 การประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 225 วัน) ประเภท1