วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.ค. 2550 มท๐๘๒๒.๒/๑๓๒๘๙ เรื่อง มท0822.2/13289 ล.ว. 9 ก.ค. 50 เรื่อง การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ (ประกาศมาแล้ว 3846 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๖ เรื่อง ชบ0037.2/1076 เรื่องโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๘๔๕ เรื่อง การปฏิบัติงานการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์(ครั้งที่2) (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๓๕ เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๓๕ เรื่องการสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๗๙๕ เรื่อง ชบ0037.1/ว795 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมยุทธศาสตร์ ทำหนึ่งได้สาม : ไบโอชาร์เพื่อลดก๊าซเรื่อนกระจกการกลับคืนความสมบูรณ์ของดินเพื่อการเกษตร (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๗๘๔ เรื่อง ชบ0037.1/ว784 เรื่อง โครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุฯ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๗๖๗ เรื่อง ที่ชบ 0037.1/ว767 เรื่อง มหกรรมกีฬาคนพิการจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๗๔๕ เรื่อง ที่ ชบ0037.1/ว745 เรื่อง งานแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 37 (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๗๒๕ เรื่อง ชบ0037.1/ว725 เรื่อง โครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุฯ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1
30 543 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๖๔ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๖๔ เรื่องแจ้งผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 737108 วัน) ประเภท1