วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ก.ค. 2553 ด่วนที่สุดที่ ชบ 0037.1/ว13501 เรื่อง . 29 ก.ค. 53 การดำเนินการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 2733 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2553 ชบ 0037.3/13264 เรื่อง การรวบรวมผลงานดีเด่น (Best Practices) ของอปท. ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2740 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/13122 เรื่อง 21 ก.ค. 53 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกฯ (ประกาศมาแล้ว 2741 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2553 ชบ 0037.3/13235 เรื่อง ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ประกาศมาแล้ว 2741 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 12740 เรื่อง โครงการศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาอปท.จ.ชลบุรี ประจำปีงปม. พ.ศ. 2554 (ประกาศมาแล้ว 2747 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 1108 เรื่อง การส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของ อปท. ก่อให้เกิดความเสียหาย (ประกาศมาแล้ว 2860 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2553 ชบ0037.4/1329 เรื่อง โครงการตรวจนิเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2923 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๔ เรื่อง ๑๗ ม.ค. ๕๓ การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "เมืองชลเกมส์" ในส่วนการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 2926 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2553 ชบ0037.3/833 เรื่อง การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสิมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 (ประกาศมาแล้ว 2930 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2553 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๙ เรื่อง การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมหลักสุตรเกี่ยวกับวินัย ปฐมนิเทศ สัมมนาฯ (ประกาศมาแล้ว 2936 วัน) ประเภท1