วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑-๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดี (ประกาศมาแล้ว 2556 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๘๒ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 2556 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๕๙ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2557 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๓ เรื่อง ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๓ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2557 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๒๑๖ เรื่อง การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2557 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๗๘ เรื่อง ขอแก้ไขประเด็นการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2557 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๑๐๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2557 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๑๗ เรื่อง รายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์และรายงานกรอบอัตรากำลัง (ประกาศมาแล้ว 2558 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๕๑ เรื่อง โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2558 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๒๘ เรื่อง การแสดงข้อความหริอเอกสารเพื่อยินยันอบรม (ประกาศมาแล้ว 2558 วัน) ประเภท1