วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ส.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 1056 เรื่อง เร่งรัด อปท. จัดส่งเงินโครงการศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาอปท. จ.ชลบรีประจำปี 2553 (ประกาศมาแล้ว 2700 วัน) ประเภท1
26 ส.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๐๔๓ เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.1/ว 1043 26 ส.ค. 53 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (ถึงท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 2702 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2553 ชบ 0037.3/19622 เรื่อง 25 ส.ค. 53 แนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินกระทรวง มท.ฯ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.พ.ศ.2552 และระเบียบ มท.ฯ เบี้ยควาพิการฯ (ประกาศมาแล้ว 2702 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๙๖๒๙ เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.1/19629 25 ส.ค. 53 การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (ถึง อปท.ทุกแห่ง) (ประกาศมาแล้ว 2703 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว768 เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 24 ส.ค. 53 (ประกาศมาแล้ว 2703 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว770 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จากสนง.ที่ดินจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2703 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 19430 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีพ.ศ. 2553 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.รายจ่ายประจำปีพ.ศ.2547-2552 (ประกาศมาแล้ว 2704 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว19424 เรื่อง ขอความร่วมมือบริจาคเพื่อการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 2704 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/1019 เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ประกาศมาแล้ว 2707 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2553 ที่ ชบ 0037.4/1015 เรื่อง สั่งซื้อหนังสือคำวินิจฉัยสำนักงานงานอัยการสูงข้อหารือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เล่มที่ 8 (ประกาศมาแล้ว 2708 วัน) ประเภท1