วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ก.ย. 2553 ที่ ชบ 0037.4/20506 เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรับสั่งจองวัตถุมงคลพระพุทธสิหิงค์และพระปิดตา 5 เสือ เมืองชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2690 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว 2850 เรื่อง การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2553 สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ (ประกาศมาแล้ว 2691 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2553 ชบ 0037.3/20499 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2691 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/20495 เรื่อง 6 ก.ย. 53 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2691 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว 778 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 2694 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว 779 เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. จากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2694 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/29 เรื่อง 2 ก.ย. 53 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ปี53(e-plan) (ประกาศมาแล้ว 2695 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ0037.3/1062 เรื่อง 30 ส.ค. 53 การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็กตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (ประกาศมาแล้ว 2698 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2553 ชบ 0037.3/19808 เรื่อง 27 ส.ค. 53 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติและข้อเสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 2701 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2553 ชบ 0037.3/19810 เรื่อง 27 ส.ค. 53 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ประกาศมาแล้ว 2701 วัน) ประเภท1