วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ก.ย. 2553 ชย 0037.1ว 22516 เรื่อง กำหนดการรับส่งผู่ว่าราชการจังหวัด (ขอให้ท้องถิ่นอำเภอแจ้งประสาน อปท. ในพื้นที่ด่วน) (ประกาศมาแล้ว 2670 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2553 ชบ 0037.3/ว 796 เรื่อง ขอหารือกรณีผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลาป่วย (ประกาศมาแล้ว 2670 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/22595 เรื่อง การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2670 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2553 ชบ 0037.5/ว 7205 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังฯ (ประกาศมาแล้ว 2670 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๒๒๕๑๖ เรื่อง ชบ0037.1/ว22516 ลงวันที่ 30 ก.ย. 53 เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. ผู้ปฏิบัตติงานตามระเบียบพัสดุของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น53 (ประกาศมาแล้ว 2671 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๒๒๔๙๐ เรื่อง ชบ0037.1/ว22490 ลงวันที่ 30 ก.ย. 53 เรื่อง การจัดทำป้ายปนะชาสัมพันธ์บอกทางของดีเมืองชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2671 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/22399 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ประกาศมาแล้ว 2671 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2553 ชบ 0037.3/22224 เรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2672 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2553 ด่วนที่สุด ชบ 0037.3/22216 เรื่อง 27 ก.ย. 53 ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสถานสงเคราะห์ที่รับอุปการะคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 2673 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๗๙๓ เรื่อง ชบ0037.1/ว 793 ลงวันที่ 27 ก.ย. 53 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2554 (ประกาศมาแล้ว 2674 วัน) ประเภท1