วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๔๓๔ เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการยริหารจัดการเชิงคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2546 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒ / ว ๒๐๑๗ เรื่อง หารือรายได้ตามหลักเกณฑ์การกำหนดเทศบาลขนาดกลาง (ประกาศมาแล้ว 2549 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๙๘๒๗ เรื่อง จัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูลและกรรมการชุมชนให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2549 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๘๘๒ เรื่อง การจัดสถานที่ปิดประกาศและตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ประกาศมาแล้ว 2550 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๕/๑๘๘๑ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย (ประกาศมาแล้ว 2550 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/ว๑๘๘๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทรางไปราชการต่างประเทศ ของ อปท.ในช่วงการเลือกตั้ง สส. วันที่ ๓ ก.ค. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2550 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๔๑๘ เรื่อง เลื่อกำหนดการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ประกาศมาแล้ว 2550 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๕๐๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2551 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๔๑๔ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (ประกาศมาแล้ว 2551 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/ว๑๙๕๘ เรื่อง โครงการประชุมใหญ่ผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2551 วัน) ประเภท1