วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ต.ค. 2553 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๘๐๑ เรื่อง ชบ0037.2/ว 801 ลงวันที่ 8 ต.ค. 53 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู หรือพนักงานครู (ประกาศมาแล้ว 2659 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2553 ชบ 0037.3/23078 เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน (ศตส.ม./ศตส.ช.) (ประกาศมาแล้ว 2660 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/22904 เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2553" (ประกาศมาแล้ว 2661 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 797 เรื่อง การนำเงินค่าขายแบบคืนเป็นรายได้แผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 2661 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2553 ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0037.3/7217 เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 2662 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2553 ชบ 0037.3/22850 เรื่อง แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 2662 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2553 ชบ 0037.3/22849 เรื่อง ข้อมูลรายชื่อสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ (ประกาศมาแล้ว 2662 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2553 เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๓๐๓ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2662 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2553 ชบ 0037.5/ว 22845 เรื่อง ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประกาศมาแล้ว 2662 วัน) ประเภท1
1 ต.ค. 2553 ชบ 0037.4/7206 เรื่อง ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยประจำปีงบประมาณ 2554 (ประกาศมาแล้ว 2665 วัน) ประเภท1